perlhorta.info

Defensem el territori

`La Generalitat Valenciana ha d'aprofitar el Pla d'Acció Territorial de l'Horta per a detindre la urbanització de l' horta i reforçar el seu caràcter agrícola´

font: PATODHV + edició Per L'Horta

Comunicat de premsa de Per L'Horta
10 novembre 2016
 
El PATH presentat per l'actual consell és més proteccionista que el de l'any 2010 però no reclassifica ni una Ha de terres urbanitzables i a més reserva
3 milions de m2  d'horta per a futures urbanitzacions.
 
Per l'Horta, després d'estudiar el projecte de PATH durant els passats mesos, presentarem el passat 31 d'octubre les corresponents al·legacions, en les que felicitem al govern valencià per impulsar i donar forma legal amb el present PATH i la futura llei de l’Horta, a la protecció i viabilitat de l’Horta de València. Malgrat tot, no podem deixar d'assenyalar que si bé el present PATH esta marcat per les bones intencions,dissortadament les propostes concretes són sovint contraries als objectius que preconitza. Particularment volem assenyalar:
 
1- És incoherent proclamar un canvi de model econòmic i urbanístic i continuar permetent les reclassificacions de sòl no urbanitzable. Aquesta és la crítica més evident al PATH. Diu que vol protegir l'horta per a continuació reconèixer que més de 3 milions de m2 d’eixa mateixa horta resten fora de protecció, ja que queden classificades com a ‘Zonas Rurales Comunes’ (ZRC). Aquesta figura  implica que, tot i tractar-se de zones d'horta, poden ser reclassificades a urbanitzables, sense cap justificació tècnica o política, per satisfer els desitjos municipals de seguir fent caixa amb el territori. La denominació de ZRC en aquest sentit demostra una voluntat d'ocultar que aquests terrenys queden desprotegits, el projecte de 2010 utilitzava la denominació de 'Zones de Reserva' que resultava més honesta en reconèixer que eren terrenys urbanitzables reservats per al futur.
La inclusió d'aquestes ZRC desvirtua l'esperit d'aquest projecte en subordinar la ordenació de tota l'Horta als desitjos urbanitzadors de cada municipi. Legalment són els municipis els que deuen adaptar-se a les determinacions del PATH després del procés d'anàlisi i informació i no a l'inrevés. Aquesta precisament és la finalitat, naturalesa i la raó de ser dels PAT.
 
2-L'actual redacció del PATH i l'avantprojecte de Llei d'Horta deixen obertes les portes a futures urbanitzacions sobre l'horta. Ens sembla especialment greu l’adopció de les figures dels ‘enclavaments’ i ‘sectors’ que apareixen en l’avantprojecte de la futura llei d’horta i es troben recollides al PATH. Aquestes figures  permetrien desclassificar horta protegida pel PATH acollint-se a  la seua pretesa degradació, el que obri la possibilitat de que futurs governs de la Generalitat, menys sensibles amb la protecció de l'horta, aproven futures urbanitzacions sobre horta protegida pel PATH.
 
Les ZRC, els enclavaments i els sectors són l’autèntic cavall de Troia, que desvirtuen completament l’esperit de la futura llei i del present PATH i per això han de ser eliminats del text.Si realment es pretén un canvi de model, no té sentit seguir classificant a urbanitzable més horta, llevat que es justifique molt clarament. Encara menys en pobles que tenen amples zones urbanitzades i vacants, tot i que no preveuen un creixement demogràfic. Pot ser que el cas més sagnant es trobe a El Puig, que amb 280.000m2 de sòl urbanitzat vacant encara se li assignen 230.000m2 de ZRC.
 
3-Ens resulta incomprensible que el present PATH ignore totes les zones d’hortes que estan en zones urbanitzables, i estan o poden estar en cultiu, que estimem en unes 1000ha. En aquest aspecte no fa cap canvi respecte del projecte de PATH del Partit Popular (2010) i per tant tampoc recull les nostres al·legacions d’aleshores. No ens sembla honest, no incloure els terrenys d’horta que estan en sòl urbà o urbanitzable, perquè precisament solen ser les zones més valuoses paisatgísticament, que poden servir per a millorar la transició entre horta i ciutat.
Ací és on el PATH no és valent, evitant la idea de recuperar horta mitjançant la desclassificació de sòl. Són aquestes zones estratègiques a les que el govern valencià hauria de donar una solució imaginativa demostrant que realment aposten per un canvi de model urbanístic i econòmic. Parlem de zones com l'Horta de Benimaclet, partides de la Font Baixa i Orba a Alfafar i per supost, la zona de La Punta a València, que es podria recuperar total o parcialment com a corredor verd entre el llit del Túria i el Parc Natural de l'Albufera.
 
4-Sembla que l'actual  PATH tampoc s’acaba de creure que l’activitat primera i principal de l’horta ha de ser l’agrícola. Entenem que la Generalitat ha de fer un Pla d’Acció Agrícola que establisca les estratègies específiques en aquest camp. En un context d’incertesa global, les polítiques de sobirania alimentària han de ser prioritàries a escala regional i l’horta de València ha de seguir tenint la funció de rebost de la ciutat.
 
Per contra, el text està ple de referències induint a la terciarització de l'horta. Proposa allotjaments o restaurants sense imposar una limitació ni una vinculació d’aquestos amb l’activitat agrària. El PATH hauria d'imposar un estricte control per a limitar la irrupció de restaurants, orxateries i hotels en aquest entorn, que podrien arruïnar tot el projecte en induir un major trànsit de vehicles motoritzats i expulsant als llauradors i llauradores de les seues cases i terres.
 
Per aquestes raons:
Convidem, a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori a revisar el PATH amb l'objectiu d'ampliar la protecció de l'Horta, fent-la efectiva mitjançant la supressió de les Zones Rurals Comunes (ZRC), l'eliminació dels «Enclavaments» i els «sectors» de la Llei d'Horta i la inclusió en el PATH de les zones d'horta en terrenys urbans o urbanitzables. També reclamem que es reforce el caràcter agrícola de l'horta, regulant estrictament les activitats terciàries en aquest entorn.
 
Adjuntem baix l'enllaç a les nostres al·legacions al PATHV completes (38 pàgines)
 
Per L'Horta
10 novembre 2016